ارور ۷۱۸

Error718:The connection timed out waiting for a valid response from remote computer

ارتباط خاتمه یافت چون کامپیوتر مقصد در زمان مقرر به درخواست شما پاسخ نداده است.
این مشکل معمولا از سمت سرور مقصد است که بهتر است در هنگام بروز این اخطار مدتی صبر کرده و دوباره ارتباط خود را برقرار کنیم. چون کامپیوتر مقصد در مهلت مقرر به درخواست شما پاسخ نداده است.