ارور۶۵۱

Error 651 The Modem(or the connecting device)has reported an error

این Error معمولا در ۷ Windows رخ می دهد.
این Error به چهار دلیل می تواند رخ دهد:
۱ -ارتباط بین مودم و کامپیوتر قطع باشد. معمولا اگر کابل شبکه به کامپیوتر متصل نشده و Unplugged باشد، این Error رخ می دهد.
۲ -چراغ LINK مودم (یا همان چراغ ADSL )روی مودم خاموش باشد.
۳ -تنظیمات مربوط به مودم به هم ریخته باشد (معمولا اگر مودم Reset شود این اتفاق می افتد).
۴ -مشکل از سمت سرویس دهنده اینترنت باشد یعنی سرور هیچ پاسخی نمی دهد.