ارور۶۷۸

.Error678:The remote computer did not respond for further assistance click more info or search help and support center for this error number 

این Error معمولا در server2003/Server2000/XP/ME/98 Windows رخ می دهد.
این Error به چهار دلیل میتواند رخ دهد:
۱-ارتباط بین مودم و کامپیوتر قطع باشد. معمولا اگر کابل شبکه به کامپیوتر متصل نشده باشد و Unplugged باشد این Error رخ می دهد.
۲-چراغ LINK مودم (یا همان چراغ ADSL )روی مودم خاموش باشد.
۳-تنظیمات مربوط به مودم به هم ریخته باشد (معموال اگر مودم Reset شود این اتفاق میافتد).
۴-مشکل از سمت سرویس دهنده اینترنت باشد یعنی سرور هیچ پاسخی نمی دهد.