ارور۷۶۹

Error 769:The specified destination is not reachable

این Error معمولا به علت Disable( غیر فعال) بودن کارت شبکه رخ می دهد. برای رفع این مشکل باید کارت شبکه را فعال یا Enable کرد.
مسیر فعال کردن کارت شبکه طبق شکل:

 Windows XP

Start > Control Panel > Network Connection > Local Area Connection

Network Connection <

Connection Area Local > Enable <

  Windows Vista

start > control panel>Network and Internet >Network and sharing
Center>Manage Network Connection> Local Area Connection

Network and Internet<

Manage Network Connection<

Local Area Connection<

Enable<

Windows Seven

start>Control panel>Network and Internet>Network and sharing Center>Change Adapter Setting>Local Area Connection

 Network and Sharing Center <

Change Adaptor Setting<

Local Area Connection<