راهنمای تنظیم فایروال و امنیت اینترنت

تنظیم فایروال

ویندوز XP

برای تنظیم Firewall در سیستم عامل ویندوز XP از مسیر زیر، بخش تنظیم های آنرا فراخوانی کنید:

start Menu>Control Panel>Windows Firewall

سپس پنجره ای همانند شکل دیده خواهد شد. برای از کارانداختن Firewall بایستی گزینه Off را انتخاب کنید.

سیستم عامل ویندوز Vista

برای تنظیم Firewall در سیستم عامل ویندوز Vista از مسیر زیر، بخش تنظیم های آنرا فراخوانی کنید:

Start Menu>Contro; Panel>Windows Firewall

سپس روی گزینه Turn Windows Firewall off or on   در منوی سمت چپ کلیک کنید.

برای به کارانداختن Firewall گزینه On و برای از کارانداختن آن، Off را انتخاب کنید.

سیستم عامل ویندوز ۷ Seven

برای از کار انداختن یا بکار انداختن Firewall در ویندوز ۷ ،از این مسیر، بخش تنظیم آنرا فراخوانی کنید:

Start Menu>Control Panel>Windows Firewall

از منوی سمت چپ گزینه Turn Windows Firewall off or on را برگزینید.

برای به کارانداختن Firewall گزینه On و برای از کارانداختن آن، Off را انتخاب کنید.

از کار انداختن ضد ویروسها

ـ روش از کار انداختن ضد ویروس Nod32

روش نخست: مانند شکل، روی نشانک Nod32 در پایین Desktop کلیک راست کرده،سپس روی گزینه Disable antivirus and and protection کلیک کنید.

پس از آن، مانند شکل، روی گزینه Yes کلیک کنید تا ضد ویروس از کار بیفتد.

روش دوم: همانند شکل، پس از دوبار کلیک روی نشانک (Icon ) ضد ویروس، پنجره تنظیم ها دیده خواهد شد. سپس روی گزینه Setup کلیک کرده، در فرم باز شده روی پیوندEnter entire Advanced setup tree کلیک کنید.

سپس علا مت گزینه Enable Antivirus and Antispyware  Protectionرا برداشته و پس از آن روی گزینه Ok کلیک کنید.

ـ روش از کار انداختن ضد ویروس McAfee

نخست روی نشانک McAfee دوبار کلیک کرده تا پنجره اصلی آن باز شود، سپس روی بخشNetwork & Internet   کلیک کنید.

سپس جلوی گزینهInternet &  Network، روی گزینه Configure کلیک کنید.

پس از آن در بخش Firewall Protection  گزینه های On را به Off تغییر دهید.

پس از آن در بخش Firewall Protection گزینه های On را به Off تغییر دهید.

ـ روش از کار انداختن ضد ویروس Kaspersky

روش اول: نخست روی نشانک Kaspersky در پایین Desktop کلیک راست کرده وسپس گزینه Pause Protection  را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده، روی کزینه Pause کلیک کنید تا ضد ویروس از کار بیفتد.

روش دوم: در این روش روی نشانک Kaspersky دوبار کلیک کنید تا پنجره اصلی باز شود، اکنون در باالی پنجره روی Settings کلیک کنید.

سپس در پنجره باز شده، جلوی گزینه Protection علامتEnable  Protection  رابرداشته و روی کلید Ok کلیک کنید.

ـ روش از کار انداختن ضد ویروس Avira

روش اول: نخست روی نشانک Avira در پایین Desktop کلیک راست کرده، سپس علامت گزینه AntiVir Guard enableرا برمیداریم.

روش دوم: روی نشانک Avira در بخش پایین Desktop دوبار کلیک کرده، پس ازباز شدن پنجره اصلی Avira روی پیوند Overview کلیک کنید. سپس گزینه Status را انتخاب کنید و پس از آن، جلوی عنوان Status ،بایستی روی گزینه Deactive در بخشAntiVir Guard  کلیک کنید.