روش از کار انداختن Firewall درویندوزویستا

برای از کاراندازی Firewall در ویندوز ویستا، گام های زیر را با توجه به شکل ها انجام می دهیم.

روی منوی Start سپس رویControl Panel  کلیک کنید.

پس از بازشدن پنجره Control Panel ،همانند شکل بر روی گزینه Classic View  کلیک کنید تا همه بخش های آن دیده شوند.

گزینه Security Center  را انتخاب کنید.

پس از بازشدن پنجره Security Center ،روی Windows Firewall کلیک کنید.

پس از بازشدن پنجره Windows Firewall Setting ،گزینه Off را انتخاب کرده، پس از کلیک روی گزینه OK ،فایروال ازکار افتاده و تنظیم جدید ثبت خواهد شد.