روشن و خاموش کردن Firewall در سیستم عامل ۷ Windows

نخست روی منوی اصلی سیستم عامل ویندوز(Menu Start )کلیک کرده و مانند شکل زیر، بخش تنظیم های سیستم یا (Control Panel  )را باز کنید.

سپس در بخش Control Panel  ،گزینهWindows  Firewall  را با کلیک کردن بر روی نشانک(آیکن)آن، انتخاب کنید.

از منوی سمت چپ پنجره، گزینه Turn Windows Firewall off or on   را مانند شکل انتخاب کنید.

همانند شکل زیر، چنانچه Firewall سیستم عامل ویندوز شما روشن باشد، گزینه های نشان داده شده، روشن دیده خواهند شد.

همچنین، چنانچه Firewall سیستم عامل ویندوز شما خاموش باشد، گزینه های نشان داده شده در شکل، خاموش دیده خواهند شد. برای بکار انداختن دوباره Firewall ، بایستی دوباره این گزینه ها را به وضعیت روشن بازگردانید.