footer

شرکت انتقال داده‌های رهام داتک

 

گروه شرکت‌های داتک درسال ۱۳۷۱ تحت عنوان یک شرکت رایانه‌ای به ثبت رسید و فعالیت خود را درزمینه نرم افزار و شبکه‌های ارتباطی آغاز نمود.

۰۹۰۵۳۲۸۴۸۳۰_۰۲۱۹۱۰۲۷۸۰۱_۰۲۶۳۲۲۱۷۸۰۰