راهنمای تنظیم های مودم ADSL مدل TP-Link TD-8901G

نخست برای دریافت آدرس IP درست کارت شبکه از مودم، تنظیمهای آدرس IP را روی حالت Obtain قرار میدهیم. برای این کار، در سیستم عامل ویندوز، از منوی Start وارد بخش Panel Control شده و بخش Network Connection  را باز می کنیم.

سپس روی نشانگر(آیکن)   Local Area Connection مربوطه، که مودم به آن متصل شده است، کلیک راست زده، گزینه Properties را انتخاب میکنیم. در پنجره باز شده، زیر عنوان General در کادر وسط صفحه، گزینهInternet Protocol IP/TCP   را انتخاب کرده و سپس روی کلید Properties در زیر کادر کلیک میکنیم.

سپس در پنجره باز شده، گزینه automatically address IP an Obtain را انتخاب کرده و این پنجره و پنجره پیشین را با انتخاب گزینه OK میبندیم. توجه کنید که تصویرهای این راهنما تنها مربوط به سیستم عامل ویندوز XP هستند، بنابراین در سیستم عامل ویندوز ۷( یا ویستا)، عنوان Network and  Sharing Center بجای بخش  Network Connectionو بجای گزینه  Internet Protocol IP/TCP نیز عنوان گزینه  Internet Protocol IP/TCP V4 جایگزین میشود.

سپس برای ورود به کنسول مودم برای انجام تنظیم ها، مرورگر سیستم عامل خود را (برای نمونه Explorer Internet )باز کرده و این آدرس IP را وارد میکنیم: ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ تنظیم های مربوط به آدرس IP مودم به این ترتیب هستند: Address IP:192.168.1.1.X ( بجای X عدد قرار میگیرد(.۰.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵: Mask Subnet 1.1.168.192: Gateway Default پس از وارد کردن IP گفته شده، پنجرهای باز شده که بایستی در آن نام کاربری و گذرواژه بخش تنظیم مودم وارد شود. در هر دو بخش با وارد کردن واژه admin و سپس کلیک کردن بر گزینه OK ،وارد پنجره تنظیمهای مودم خواهید شد.

سپس پنجره کنسول مودم باز میشود.

برای ورود به بخش تنظیمها روی گزینهQuick Start  کلیک کرده و سپس روی کلید Run Wizard  کلیک میکنیم.

تنظیمهای مودم در حالت NAT

بعد از کلیک روی گزینه Wizard Run صفحه زیر باز میشود. در این صفحه تنها بر روی کلید Next کلیک کرده و به صفحه بعد میرویم.

در صفحه جدید از منوی موجود گزینه Tehran را برای Time Zone  انتخاب کرده و کلید Next را میزنیم.

سپس در صفحه جدید، گزینه PPPoA/PPPoE را (گزینه سوم) انتخاب میکنیم و کلید Next را میزنیم.

در صفحه جدید، در بخش Username و Password نام کاربری و گذرواژهای را که از کارشناس پشتیبانی دریافت کردهاید، وارد نمایید(Password & User PPPoE.) در کادر مقابل VPI میبایست عدد ۰( صفر( و در کادر مقابل VCI میبایست عدد ۳۵ )سی و پنج( وارد شود. در بخش Connection Type  نیز میبایست گزینه LLC PPPoE  انتخاب شود. سپس بر روی کلید Next کلیک کرده و به صفحه بعد میرویم.

در این صفحه گزینه Point Access میبایست در حالت Activated باشد. در بخش SSID نیز میتوانیم نام Wireless مودم را تغییر دهیم. گزینه SSID Broadcast نیز باید روی Yes باشد. سپس گزینه Type Authentication را از حالت Disable خارج کرده و روی گزینه PSK-WPA قرار میدهیم. گزینه Encryption را هم در حالت TKIP قرار داده و در بخش Key Shared-Pre نیز Password مورد نظر را برای Wireless مودم تعیین میکنیم. استاندارد انتخاب گذرواژه نیز در این حالت بین ۸ تا ۶۳ کاراکتر میباشد. گذرواژه انتخاب شده میبایست حداقل ۸ کاراکتر باشد. سپس روی کلید Next کلیک کرده و به صفحه بعد میرویم.

در این صفحه پیغام Quick Start Complete نمایان میشود. یکبار دیگر روی کلید Next کلیک کرده و صبر میکنیم تا به گزینه Close برسیم.

در این صفحه هم روی کلید Close کلیک کرده و تنظیمهای مودم در حالت NAT به پایان میرسند.

تنظیمهای مودم در حالت Bridge

دوباره مانند توضیح های پیشین، در صفحه اصلی کنسول مودم واردQuick  Start  شده، روی گزینهRun Wizard  کلیک می کنیم.بعد از کلیک روی گزینه Run Wizard  صفحه زیر باز می شود.در این صفحه فقط بر روی کلید Next کلیک کرده و به صفحه بعد می رویم.

در صفحه جدید از منوی موجود گزینه Tehran را برای Time Zone  انتخاب کرده  و کلید Next را میزنیم.

سپس در صفحه جدید گزینهBridge  Mode ( گزینه چهارم)را انتخاب کرده و سپس کلید Next را میزنیم.

در کادر مقابل VPI میبایست عدد ۰( صفر)و در کادر مقابل VCI نیز میبایست عدد ۳۵( سی و پنج)وارد شود. سپس در بخشConnection Type  نیز می بایست گزینه Bridged IP LLC 1483 انتخاب شود. سپس بر روی کلید Next کلیک کرده و به صفحه بعد می رویم.

در صفحه باز شده (تصویر در صفحه بعد) گزینه Access Point  می بایست در حالت Activated باشد. در بخش SSID نیز میتوانیم نام Wireless مودم را تغییر دهیم. گزینه Broadcast SSID  نیز باید Yes باشد. سپس گزینه  Authentication Type  را از حالت Disable خارج کرده و روی گزینه PSK-WPA قرار می دهیم. سپس گزینه Encryption را هم در حالت TKIP قرار داده و در بخش Shared-Pre Key  نیز گذرواژه مورد نظر را برای سیستم Wireless مودم انتخاب می کنیم. استاندارد انتخاب گذرواژه نیز در این حالت بین ۸ تا ۶۳ کاراکتر میباشد، گذرواژه انتخاب شده نیز می بایست حداقل ۸ کاراکتر داشته باشد. سپس روی کلید Next کلیک کرده و به صفحه بعد می رویم.

در این صفحه پیغام Start Quick Complete نمایان میشود. یکبار دیگر روی کلید Next کلیک کرده و صبر میکنیم تا به گزینه Close برسیم.

در این صفحه هم روی کلید Close کلیک کرده و تنظیم های مودم در حالت Bridge به پایان می رسد.

تنظیم های مودم از راه Interface Setup  موجود در کنسول مودم
تنظیم های مودم در حالت NAT

از بخشInterface Setup  وارد زیر شاخه Internet شده و به ترتیب زیر گزینه ها را تکمیل میکنیم.
– گزینه Virtual Circuit  را روی PVC2 قرار داده و Status را روی حالت Deactivated قرار می دهیم.
– در کادر مقابل VPI میبایست عدد ۰( صفر) و در کادر مقابل VCI میبایست عدد ۳۵( سی و پنج) وارد شود.
– گزینه ATM QOS  را روی حالت UBR قرار می دهیم.
– در بخش ISP نیز گزینه PPPoA/PPPoE( گزینه سوم) را انتخاب می کنیم.
– در بخش Username و Password می‌‌بایست نام کاربری و گذرواژه های را که از کارشناس پشتیبانی دریافت کرده اید، وارد نمایید(Password & Username PPPoE)
– گزینه Encapsulation را در حالت LLC PPPoE قرار می دهیم.
– بخشBridge Interface  باید در حالت Deactivated باشد.
– در بخش Connection میبایست گزینه (Recommended (On Always فعال باشد.
– در بخش Get IP Address  می بایست گزینه Dynamic فعال باشد.
– گزینه NAT را در حالت Enable قرار می دهیم.
– در بخش Default Route  می بایست گزینه Yes فعال باشد.
– گزینه Multicast را Disable کرده و در پایان کلید Save را می زنیم.

تنظیمهای Wireless مودم از بخش Setup Interface


از راه بخش Interface Setup  و زیر شاخه Wireless وارد تنظیم های مربوط به Wireless می شویم و گزینه ها را به ترتیب زیر تنظیم می کنیم:
در این صفحه گزینه Access Point  می بایست در حالت Activated باشد. در بخش SSID نیز میتوانیم نام Wireless مودم را تغییر دهیم. گزینه Broadcast SSID  نیز باید روی Yes باشد.  سپس گزینه  Authentication Type  را از حالت Disable خارج کرده و روی گزینه PSK-WPA قرار می دهیم. گزینه Encryption را هم در حالت TKIP قرار داده و در بخش Shared-Pre Key نیز گذرواژه مورد نظر را برای سیستم Wireless مودم تعیین می کنیم. استاندارد انتخاب Password نیز در این حالت بین ۸ تا ۶۳ کاراکتر است و گذرواژه انتخاب شده می بایست حداقل ۸ کاراکتر داشته باشد. در ضمن در نظر داشته باشید که از این بخش برای تعویض SSID و Password سیستم بیسیم (Wireless )مودم نیز می توانید عمل کنید.

تنظیمهای مودم در حالت Bridge

از بخش Interface Setup  وارد زیر شاخه Internet شده و به ترتیب زیر گزینه ها را تکمیل میکنیم.گزینه Virtual Circuit  را روی PVC2 قرار داده وسپس بخش Status را روی گزینه Deactivated قرار می دهیم. در کادر مقابل VPI میبایست عدد ۰( صفر)۹و در کادر مقابل VCI میبایست عدد ۳۵ (سی و پنج) وارد شود.گزینه ATM QOS  را روی حالت UBR قرار می دهیم.در بخش ISP گزینه Bridge Mode  را انتخاب می کنیم. در بخش Encapsulation نیز گزینه ۱۴۸۳ Bridged LLC IP  را انتخاب کرده و کلید Save را می زنیم.

تنظیمهای مودم در حالت Range IP

تنظیم ها در این بخش درست همانند بخش NAT می باشند و تنها تفاوت این است که می بایست NAT را حالت Disable قرار داده و تنظیم ها را Save کنیم.

پس وارد Interface Setup  و زیر شاخه LAN شده و گزینه DHCP را در حالت Disabled قرار می دهیم و در بخش  IP Address  و Subnet mask اطلاعات مربوطه را وارد می کنیم. در پایان نیز وارد بخشAdvanced Setup  و زیر شاخه Firewall شده و Firewall را Disable می کنیم.