برطرف کردن نویز خط

برطرف کردن نویز خط

وجود نویز بر روی خط ADSL باعث ایجاد اختالل در ارتباط می شود و بطور کلی دو نوع متفاوت دارد:
۱ـ نویز شنیداری (روی خط تلفن): برای برطرف کردن نویز شنیداری از روی خط تلفن، راهکاری ساده وجود دارد، و آن استفاده از اسپلیتر (جدا کننده Voice از Data )است.
نصب این سخت افزار بسیار ساده است و با استفاده از آن میتوان نویز شنیداری بر روی خط تلفن را برطرف نمود.
۲ـ نویز خط ADSL( که باعث افت کیفیت سرویس میشود): در این مورد باید به این نکته اشاره کرد که سیستم ها و دستگاه هایی وجود دارند که بر روی خط ADSL اختلال ایجاد کرده و باعث افت کیفیت سرویس اینترنت خواهند شد. برخی از علت های دیگر که باعث ایجاد نویز روی خط ADSL میشوند:
ـ وجود فکس، سیستم شناسایی تماس گیرنده (یا ID Caller) تلفن بی سیم.
ـ سیم کشی غیر استاندارد، قرار گرفتن سیم های برق در کنار کابل تلفن.
ـ قرار گرفتن موبایل در کنار مودم.